Ống khí

Ống khí PUN-H-12X2-BL

Ống khí PUN-H-12X2-BL Thống số kỹ thuật ống khí Festo PUN-H-12X2-BL Ống khí PUN-H-4×0,75-BL Ống khí PUN-H-6×1-BL Ống khí PUN-H-8×1,25-BL Ống khí PUN-H-10×1,5-BL Ống khí PUN-H-12×2-BL Ống khí PUN-H-4×0,75-GE Ống khí PUN-H-6×1-GE Ống khí PUN-H-8×1,25-GE Ống khí PUN-H-10×1,5-GE Exterior diameter [mm] 12 Flow relevant bending radius [mm] 62 Inside diameter …

Read More »

Ống khí Festo (8061172) PTFEN-6X1-NT-100

Ống khí Festo (8061172) PTFEN-6X1-NT-100 173433 JMEH-5/2-1/8-P-B 189404 ESS-40-CN 156869 ADVUL-25-20-P-A 196121 MHA2-MS1H-3/2G-2-K 685929 MSEB-3-110VAC 164854 QH-DR-E-S3-E-SW-B 150370 SIEN-M5B-PS-K-L 534769 DFM-50-50-B-P-A-GF 173012 MEBH-5/2-1/8-P-L-B 9301 N-22-SW 162594 LR-1/2-D-O-MIDI 196120 MHA2-M1H-3/2G-2-K 161831 HGR-32-A 193788 EB-325-95 6140 FK-M10X1,25 9264 SGS-M20X1,5 535442 CLR-20-20-L-P-A 535441 CLR-20-20-R-P-A 156683 ADVULQ-16-25-P-A 158979 VASB-40-1/4-SI 158980 VASB-55-1/4-SI 160994 VASB-100-1/4-SI 159583 …

Read More »

Ống dẫn khí PEN-8X1,25-NT

Ống dẫn khí PEN-8X1,25-NT Ống khí PEN-10X1,5-BL đại lý PEN-10X1,5-BL Ống khí PEN-10X1,5-NT đại lý PEN-10X1,5-NT Ống khí PAN-6X1-GE đại lý PAN-6X1-GE Ống khí PAN-8X1,25-GE đại lý PAN-8X1,25-GE Ống khí PAN-10X1,5-BL-300 đại lý PAN-10X1,5-BL-300 Ống khí PAN-10X1,5-GE đại lý PAN-10X1,5-GE Ống khí PAN-V0-10X1,25-BL đại lý PAN-V0-10X1,25-BL Ống khí PLN-6X1-SI đại …

Read More »

Festo 159669 PUN-10X1,5-SW

Festo 159669 PUN-10X1,5-SW 159667 PUN-8X1,25-SW 159665 PUN-6X1-SW 161220 DZF-12-153-A-P-A 195099 LFRS-3/4-D-MAXI-KD-A 572908 BCPE10-3*2/2-22-SA 340104 ASO2-12-FPM 550700 CPV10-M1H-2X3-GLS-M7-B-EX 15224 DGO-25-225-PPV-A-B 547859 SMT-8G-PS-24V-E-2,5Q-OE 163302 DNC-32-230-PPV-A 19227 DSNU-25-250-P-A 15891 EG-6-5-PK-3 2272 RS-3-1/8 162677 MS4/D-MINI-LFM-B 18210 10P-14-8A-MP-R-Y-8G+UY 163304 DNC-32-45-PPV-A 163336 DNC-40-210-PPV-A 163400 DNC-63-290-PPV-A 34862 DNG-200-600-PPV-A-S6 193992 DSNU-32-12-PPV-A 189383 ESS-30-BU 34485 FENG-80-80 533667 HPC-18 31762 …

Read More »

Festo PUN-12X2-BL

Festo PUN-12X2-BL 151694 MPYE-5-1/4-010-B 159707 MN1H-5/3E-D-3-C 536298 ADN-40-80-A-P-A 156046 ADVU-50-100-A-P-A 36323 DNG-32-50-PPV-A 197581 GRLA-1/8-QS-6-RS-D 537806 SMBZ-8-32/100 543866 SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3 9261 SGS-M10X1,25 151527 SNGL-32 34540 SNGB-32 153051 QSL-1/4-10 153268 QSC-6H 185733 LFR-1/4-D-MINI-KC 172956 HEE-D-MINI-24 170690 HEL-D-MINI 170684 FRM-D-MINI 534151 ESK-1/8-1/4 529961 SDE1-D10-G2-H18-L-P1-M8 159420 SIM-M8-3GD-2,5-PU 6841 U-1/8-B 151688 KMEB-1-24-2,5-LED 8986 FP-3-1/4-B …

Read More »

Ống khí Festo PUN-10×1,5-GN

Ống khí Festo PUN-10×1,5-GN EGZ-10-10 SNCS-40 DNC-80-80-PPV-A DSN-10-15-P DNC-80-80-PPV-A DNC-40-320-PPV-A MAP-40-16-1/8-EN CQL-15 CQT-15 CQ-1/2-15 MDH-5/2-D-1-FR-M12-C SDE1-V1-G2-H18-C-P1-M8-G SDE1-D10-G2-R14-L-P1-M8 LR-1/8-D-7-O-MINI ADVUL-40-5-P-A SLS-16-25-P-A ADVC-32-5-I-P ADVC-32-10-I-P H-5-1/4-B EV-32-5 QH-DR-E-SIEN-M12NB-B HE-2-QS-6 DAPZ-SB-I-25DC-R-RO DAPZ-SB-I-25DC-EXDR-AR LFR-1-D-7-MAXI-MPA 8002307 LFR-3/8-D-7-MINI-MPA 8002302 MDH-5/2-3/4-D-4-24DC ADVC-20-10-I-P ADVC-80-25-I-P CPE18-M3H-5L-1/4 DNG-250-800-PPV-A 10P-14-8B-D1-N-B-8C+HZ PL-13-BL SE-1/4-B DGPL-18-400-PPV-A-KF-B DSNU-32-40-P-A DGP-32-910-PPV-A-B FRCS-3/4-D-MAXI-KC-A-B7 DSN-20-160-P LRS-1/2-D-O-MIDI DNC-40-160-PPV-A-KP KEC-25 DNG-200-450-PPV-A LR-1/4-D-MIDI-MPA …

Read More »

Nhà phân phối ống khí Festo

Nhà phân phối ống khí Festo Ống khí PAN-12×1,75-GN Đại lý festo 553922 đại lý PAN-12×1,75-GN Festo PAN-12×1,75-GN Ống khí PAN-12×1,75-RT Đại lý festo 553928 đại lý PAN-12×1,75-RT Festo PAN-12×1,75-RT Ống khí PAN-12×1,75-GE Đại lý festo 553934 đại lý PAN-12×1,75-GE Festo PAN-12×1,75-GE Ống khí PAN-14×2-SI Đại lý festo 570392 đại …

Read More »

Ống Hơi Festo PUN-10×1,5-BL

Ống Hơi Festo PUN-10×1,5-BL Ống Hơi Festo PUN-6×1-BL Ống Hơi Festo PUN-8×1,25-BL Ống Hơi Festo PUN-12×2-BL Xy lanh Festo DFM-32-100-P-A-GF Xy lanh Festo DGC-K-50-320-PPV-A-GK PU-1/4-B-BL 15276 FESTO PU-1/4-B-SW 15275 FESTO PU-1/8-BL 9977 FESTO PU-1/8-SW 7993 FESTO PU-13-SW 12133 FESTO PU-2-BL 13365 FESTO PU-2-DUO-BS 19581 FESTO PU-2-SW 13366 FESTO PU-3/16-BL 8818 …

Read More »

Dây hơi PUN-10X1.5-BL

Dây hơi PUN-10X1.5-BL 159668 PUN-10X1,5-BL 159666 PUN-8X1,25-BL FESTO PUN-6X1-S-6-BL 12133 PU-13-SW 12134 PU-9-SW 130816 PUN-CM-8-SW 130817 PUN-CM-10-SW 130818 PUN-CM-12-SW 13365 PU-2-BL 13366 PU-2-SW 152583 PUN-3×0,5-SI 152584 PUN-4×0,75-SI 152586 PUN-6×1-SI

Read More »

Ống khí Festo PUN-10×1,5-BL

Ống khí Festo PUN-10×1,5-BL Ống Hơi Festo PUN-10×1,5-BL Ống Hơi Festo PUN-6×1-BL Ống Hơi Festo PUN-8×1,25-BL Ống Hơi Festo PUN-12×2-BL Đại lý ông khí Feso | đại lý PUN-10×1,5-BL | nhà phân phối ống hơi Festo PUN-10X1,5-BL 159668 FESTO PUN-10X1,5-BL-300 525749 FESTO PUN-10X1,5-DUO-BS 159677 FESTO PUN-10X1,5-DUO-SI 152825 FESTO PUN-10X1,5-GE 178420 …

Read More »