Home / Xi lanh Festo (page 13)

Xi lanh Festo

Xi lanh Festo, đại lý Xi lanh Festo, nhà phân phối Xi lanh Festo

Xi lanh DZF-25-100-P-A

Xi lanh DZF-25-100-P-A 40 164029 DZF-25-40-P-A 161252 DZF-25-40-A-P-A1) 50 164030 DZF-25-50-P-A 161253 DZF-25-50-A-P-A1) 80 164031 DZF-25-80-P-A 161254 DZF-25-80-A-P-A1)

Read More »

Xi lanh DSBC-50-260-PPVA-N3

Xi lanh DSBC-50-260-PPVA-N3 DNC-50-260-PPVA DSBC-50-210-PPVA-N3 DSBC-50-220-PPVA-N3 DSBC-50-230-PPVA-N3 DSBC-50-240-PPVA-N3 DSBC-50-250-PPVA-N3 DSBC-50-260-PPVA-N3

Read More »

Xi lanh DSNU-25-80-PPV-A

Xi lanh DSNU-25-80-PPV-A 1908260    DSNU-16-20-P-A 19199    DSNU-16-25-P-A 1908261    DSNU-16-30-P-A 1908262    DSNU-16-35-P-A 19200    DSNU-16-40-P-A

Read More »

Xi lanh DSBC-63-50-PPVA-N3

Xi lanh DSBC-63-50-PPVA-N3 Thông số kỹ thuật xi lanh khí Festo DSBC-63-50-PPVA-N3 Action: Double Rods: Single Bore: 63mm Stroke: 50mm VDMA Standard: 24562 ISO Standard: 6431, 15552 Maximum Operating Pressure: 12 bar Force at 7 bar: 1682 (Retracting) N @ 6 bar, 1870 (Advancing) N @ 6 bar Cushioning Type: …

Read More »

Xi lanh Festo EV-32-5

Xi lanh Festo EV-32-5 Festo EV-15/63-4 Festo EV-20/75-5 Festo EV-20/120-5 Festo EV-20/180-5 Festo EV-15/40-DP Festo EV-15/63-DP

Read More »

Xi lanh ADN-25-10-A-P-A

Xi lanh ADN-25-10-A-P-A ADN-20-5-A-P-A ADN-20-5-A-PPS-A ADN-20-5-I-P-A ADN-20-5-I-PPS-A ADN-20-10-A-P-A ADN-20-10-A-PPS-A ADN-20-10-I-P-A ADN-20-10-I-PPS-A ADN-20-15-A-P-A ADN-20-15-A-PPS-A ADN-20-15-I-P-A ADN-20-15-I-PPS-A ADN-20-20-A-P-A ADN-20-20-A-PPS-A ADN-20-20-I-P-A ADN-20-20-I-PPS-A ADN-20-25-A-P-A ADN-20-25-A-PPS-A ADN-20-25-I-P-A ADN-20-25-I-PPS-A ADN-20-30-A-P-A ADN-20-30-A-PPS-A ADN-20-30-I-P-A ADN-20-30-I-PPS-A ADN-20-40-A-P-A ADN-20-40-A-PPS-A ADN-20-40-I-P-A ADN-20-40-I-PPS-A ADN-20-50-A-P-A ADN-20-50-A-PPS-A ADN-20-50-I-P-A ADN-20-50-I-PPS-A ADN-20-60-A-P-A ADN-20-60-A-PPS-A ADN-20-60-I-P-A ADN-20-60-I-PPS-A ADN-25-5-A-P-A ADN-25-5-A-PPS-A ADN-25-5-I-P-A ADN-25-5-I-PPS-A ADN-25-10-A-P-A đại lý ADN-25-10-A-P-A | xi lanh …

Read More »

Xi lanh DNC-63-100-PPV-A

Xi lanh DNC-63-100-PPV-A 163320 DNC-32-40-PPV 163306 DNC-32-40-PPV-A 163321 DNC-32-50-PPV 163307 DNC-32-50-PPV-A 163322 DNC-32-80-PPV 163308 DNC-32-80-PPV-A 163323 DNC-32-100-PPV 163309 DNC-32-100-PPV-A 163324 DNC-32-125-PPV 163310 DNC-32-125-PPV-A 163325 DNC-32-160-PPV 163311 DNC-32-160-PPV-A 163326 DNC-32-200-PPV 163312 DNC-32-200-PPV-A 163327 DNC-32-250-PPV 163313 DNC-32-250-PPV-A 163328 DNC-32-320-PPV 163314 DNC-32-320-PPV-A 163329 DNC-32-400-PPV 163315 DNC-32-400-PPV-A 163330 DNC-32-500-PPV 163316 DNC-32-500-PPV-A 163351 DNC-40-25-PPV 163337 …

Read More »

Festo DGO-16-650-PPV-A-B

Festo DGO-16-650-PPV-A-B đại lý DGO-16-650-PPV-A-B | nhà phân phối DGO-16-650-PPV-A-B 15222 DGO-16-650-PPV-A-B DGO-12-615-P-A-B, 10P-10-4A-MP-N-D-JM2C+U DGO-12-215-P-A-B, 10P-10-4A-FB-R-U-4C DGO-12-905-P-A-B, 10P-10-4A-MP-N-B-JMCC DGO-12-505-P-A-B, 10P-10-4A-MP-N-D-JMCC DGO-12-105-P-A-B, F10P-10-4A-MP-N-D-JMCC+U DGO-12-395-P-A-B, E10P-10-4A-MP-R-D-J3M DGO-12-795-P-A-B, S10P-10-4A-MP-R-D-J3M+A DGO-12-1195-P-A-B, T10P-10-4A-MP-R-D-J3M+U DGO-12-45-P-A-B, O10P-10-4A-MP-R-D-JMCC DGO-12-85-P-A-B, 10P-10-4A-MP-R-V-3MC+UYA DGO-16-2200-PPV-A-B, 10P-10-4A-MP-R-V-DCDC+R DGO-16-1800-PPV-A-B, 10P-10-4B-MP-N-B-3ML+UR-F DGO-16-1400-PPV-A-B, 10P-10-4B-MP-R-A-3JL+ZW5B DGO-16-1000-PPV-A-B, T10P-10-4B-MP-R-V-MMJJ+HRA DGO-16-600-PPV-A-B, 10P-10-4B-MP-R-X-4D+U DGO-16-200-PPV-A-B, O10P-10-4C-AO-N-Y-JLJL+V DGO-16-70-PPV-A-B, 210P-10-4C-AO-R-Y-4M+P4 DGO-16-30-PPV-A-B I10P-10-4C-AO-R-Y-4M+V DGO-16-2350-PPV-A-B-10P-10-4C-AO-R-Y-JLJL+P4 DGO-16-1950-PPV-A-B610P-10-4C-FB-R-Z-JM2L+UT …

Read More »

Xi lanh DSNU-16-25-PPV-A

Xi lanh Festo DSNU-16-25-PPV-A DSNU-12-15-P-A DSNU-12-20-P-A DSNU-12-25-P-A DSNU-12-30-P-A DSNU-12-40-P-A DSNU-12-50-P-A

Read More »

Xi lanh DSBC-80-400-PPVA-N3

Xi lanh DSBC-80-400-PPVA-N3 1383372 DSBC-80-160-PPSA-N3 1383340 DSBC-80-200-PPVA-N3 1383373 DSBC-80-200-PPSA-N3 1383341 DSBC-80-250-PPVA-N3 1383374 DSBC-80-250-PPSA-N3 2126600 DSBC-80-300-PPVA-N3 2126641 DSBC-80-300-PPSA-N3 1383342 DSBC-80-320-PPVA-N3 1383375 DSBC-80-320-PPSA-N3 1383343 DSBC-80-400-PPVA-N3 1383376 DSBC-80-400-PPSA-N3 1383344 DSBC-80-500-PPVA-N3 1383377 DSBC-80-500-PPSA-N3 1384804 DSBC-100-25-PPVA-N3 1384890 DSBC-100-25-PPSA-N3 1384805 DSBC-100-40-PPVA-N3 1384891 DSBC-100-40-PPSA-N3 1384806 DSBC-100-50-PPVA-N3 1384892 DSBC-100-50-PPSA-N3 1384807 DSBC-100-80-PPVA-N3 1384893 DSBC-100-80-PPSA-N3 1384808 DSBC-100-100-PPVA-N3 1384894 DSBC-100-100-PPSA-N3 1384809 …

Read More »